miercuri, 16 septembrie 2015

Prof. Mirela Broasca: Subiecte ROMANA-ENGLEZA, CAMPINA, SEPT. 2015


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA
COMISIA DE ADMITERE
- sesiunea septembrie 2015 -
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
DE ADMITERE A ŞCOLII
Comisar şef
MANEA CONSTANTIN
LUCRARE SCRISĂ
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ
VARIANTA 2
Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de
răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una şi numai una
singură reprezintă răspunsul corect.
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a
literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţile
cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă.
Exemplu:
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul
unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul
nu este luat în considerare (este anulat).
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări,
adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea
corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei
de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre
însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect.
I. LIMBA ROMÂNĂ
1. În fraza: E imposibil de urmărit tot ce se petrece acolo., subordonata este:
a) completivă directă; b) subiectivă; c) atributivă; d) predicativă.
2. Alegeți contextul în care cuvântul exhaustiv este corect folosit: a) priveliște
exhaustivă; b) discuție exhaustivă; c) comportament exhaustiv; d) donație
exhaustivă.
3. În fraza: Tu mi-ai deschis a ochilor lumine, / M-ai învățat ca lumea s-o citesc..-
cuvântul o este: a) adjectiv pronominal nehotărât; b) pronume personal;
c) numeral; d) articol nehotărât.
4. În fraza: De ți-ai da viața, tot nu te cred., conjuncția subordonatoare de introduce o
propoziție: a) condițională; b) cauzală; c) concesivă; d) consecutivă.
5. Nu are valoare de superlativ absolut forma: a) frumoasă, frumoasă; b) frumoasa
frumoaselor; c) cea mai frumoasă din câte am văzut; d) frumoaaasă.
6. Identificați seria în care substantivele perechi au forma de plural corectă:
a) curcubeu-curcubee, hidrant-hidranți, leah-leși, leș-leșuri; b) curcubeu-curcubeie,
hidrant-hidranți, leș-leșuri, desen-desene; c) curcubeu-curcubee, leah-leși, leșleșuri,
pai-paie; d) curcubeu-curcubeie, leah-leși, leș-leșuri, pai-paiuri.
7. În fraza: Stăpâne, ca să mă cunoști cine sunt eu și cât pot, ascultă-mă și du-te la
boier de-i spune cum te am învățat, există: a) numai subiecte incluse; b) numai
subiecte subînțelese; c) numai subiecte incluse și subiecte subînțelese; d) numai
subiecte exprimate și subiecte incluse.
8. Sensul expresiei ad-hoc este: a) pentru un scop, de circumstanță; b) pe loc, pe
neașteptate; c) după cum consideră o adunare; d) în acest loc.
9. Sunt sinonime cuvintele din seria: a) dotă, zestre; b) egoist, altruist; c) lucrativ,
lucrător; d) avers, aversă.
10. Identificați în lista de mai jos cuvântul care nu aparține familiei lexicale a verbului a
scrie: a) scriere; b) scriitor; c) scriptură; d) scrisoare.
11. Rădacina cuvintelor: înverzite, verzișori, înverzire, verzui este: a) verzi; b) verz;
c) ver; d) verd.
12. Alegeți varianta ce conține numai forme corecte de gerunziu: a) transcriând,
trunchiând, ultragiând, zgârâind; b) transcriind, trunchiind, ultragiind, zgâriind;
c) transcriind, trunchind, ultragiind, zgârâind; d) transcriind, trunchind, ultragiând,
zgâriind.
13. Cuvântul degringoladă are înțelesul de: a) mare aglomerare de oameni;
b) harababură; c) degradare progresivă; d) haos.
14. Alegeți varianta corectă: a) fi!, nu fi! Pieri!; b) fii!, nu fi! Piei! c) fii!, nu fii! Pieri!;
d) fi!, nu fii! Piei!
15. Care dintre seriile următoare conțin numai perechi paronimice a) alogen - halogen,
apropria - apropia, burete - buret; b) onor - onoare, pendul - pendulă, libret - livret;
c) flagrant - fragrant, a exalta - a exulta, albastru - alabastru; d) tarantulă -
tarantelă, virtuos - virtuoz, mare - imens.
16. Nu fac parte din masa vocabularului cuvintele: a) literar, hiperbolă, comparație;
b) frate, soacră, noră; c) azot, oxigen, hidrogen; d) caimacam, postelnic, paharnic.
17. Identificați seria care conține numai locuțiuni adverbiale: a) de jur împrejur, în caz
că, chiar dacă, în scopul; b) în vederea, așa că, de-a binelea, talmeș-balmeș;
c) an de an, de voie de nevoie, ici și colo, pe neașteptate; d) zi de zi, de-a dura, în
afară de, în afară.
18. Recunoașteți enunțul în care apar greșeli de ortografie: a) De mult ce-ai alergat, ai
obosit; b) Te iubesc atât de mult, mamă!; c) Poveștile de demult au frumusețea lor;
d) Aici, de mult, curgea un fir de apă.
19. Cuvântul alienabil înseamnă: a) care nu poate fi înstrăinat; b) bolnav mintal;
c) care se poate alinia; d) care poate fi transmis.
20. În propoziția: În acea zi, Mihai plecase dis-de-dimineață la antrenament., există:
a) un atribut și două complemente; b) două atribute și un complement; c) două
atribute și două complemente; d) un atribut și trei complemente.
21. Cuvântul subliniat din structura: De ajuns profesor, va ajunge în cele din urmă, nu-i
vorbă., este: a) substantiv, caz acuzativ/ nume predicativ; b) substantiv, caz
nominativ/ nume predicativ; c) substantiv, caz acuzativ/ complement direct;
d) substantiv, caz nominativ/ subiect.
22. A doua subordonată din fraza: Cred că e prea devreme să ne exprimăm vreo
părere despre evoluția evenimentelor, este: a) predicativă; b) subiectivă;
c) consecutivă; d) completivă directă.
23. Cuvântul ozonat înseamnă: a) imens, infinit; b) dăunător, periculos; c) cântăreț
modern din trupa O-zone; d) care conține ozon, ozonizat.
24. Precizați numărul de vocale si semivocale din cuvântul geamgiii: a) trei vocale și o
semivocală; b) trei vocale și două semivocale; c) două vocale și două semivocale;
d) cinci vocale;
25. În enunțul: S-a comunicat la radio știrea aceasta, subiectul este: a) inclus;
b) nedeterminat; c) subînteles; d) exprimat.
26. În structura: Ar fi ușor a însemna nu numai țara, dar și secolul., cuvântul subliniat
este: a) verb predicativ, infinitiv, prezent/subiect; b) verb copulativ, infinitiv,
prezent/subiect; c) verb nepredicativ, infinitiv, perfect/ nume predicativ; d) verb
nepredicativ/ subiect.
27. Precizați funcția sintactică a substantivului în nominativ, nearticulat: Stăpânul,
stăpân, nu te pui cu el!; a) apoziție; b) fără funcție sintactică; c) subiect; d) nume
predicativ.
28. Sensul cuvântului specios este: a) special; b) speriat; c) înșelător; d) spectaculos.
29. Precizați câte greșeli, de orice natură, există în următoarea frază: Nu fii trist, ci fii
vesel, întru cât fii tăi, ca dealtfel și proprii fii, sunt copii foarte buni.: a) două; b) trei;
c) patru; d) cinci.
30. În fraza: Una e să te plimbi, alta e să muncești., subordonatele sunt: a) subiective;
b) predicative; c) completive directe; d) atributive.
31. Identificați seria cu adjective ale căror forme de plural sunt incorecte: a) albegălbui,
băimăreni, albe-argintii, sus-puși; b) rozalbi, rău-platnice, singure-singurele,
afro-asiatice; c) mic-burghezi, noi-nouțe, dulci-acrișoare, bine-crescuți;
d) clarivăzători, noi-născuți, răivoitori.
32. În propoziția: Coșurile fumegând ale caselor nu se mai zăresc., se află: a) un
atribut verbal; b) un atribut adjectival și un atribut substantival; c) un atribut
adjectival; d) un atribut verbal si un atribut substantival.
33. În fraza: Barca noastră se apleca, când pe o parte, când pe cealaltă, șovăia uneori
câteva clipe, parcă neștiind în ce direcție să apuce, apoi se smucea și o pornea
din nou., există: a) o propoziție principală; b) două propoziții principale; c) trei
propoziții principale; d) patru propoziții principale.
34. Predicatul nominal din enunțul: Tot ce susține ea pare a fi fost hotărât în familie.,
este: a) pare a fi; b) pare a fi fost; c) pare a fi fost hotărât; d) totul pare.
35. Identificați seria în care fiecare cuvânt conține cel puțin un diftong: a) alee, cereale,
fuior, nuia; b) articulație, cereale, fuior, roi; c) cooperație, iarbă, roi, soare; d) fuior,
iarbă, nuia, soare.
36. În construcția: Mi-am uitat pașaportul acasă., cuvântul subliniat este: a) pronume
reflexiv, cazul dativ/ atribut pronominal; b) pronume reflexiv, caz dativ/ complement
indirect; c) pronume reflexiv, caz dativ/ fără funcție sintactică; d) pronume
personal, caz dativ/ atribut pronominal.
37. În fraza Cum nu m-ai sunat nici aseară, am crezut că ești supărat, cuvântul
subliniat are următoarele valori și funcții sintactice: a) adverb relativ de mod,
complement circumstanțial de mod; b) conjuncție subordonatoare cauzală/ fără
funcție sintactică; c) adverb relativ de cauză/ complement circumstanțial de cauză;
d) adverb relativ de mod cu valoare cauzală/ complement circumstanțial de cauză.
38. Sunt formate prin compunere toate cuvintele din seria: a) reexaminare,
anticristianism, confrate, aragaz; b) pe lângă, răuvoitor, cazier, avion; c) botgros,
șaizeci, bleumarin, caustic; d) primăvară, binevoitor, desigur, democrație.
39. Verbul a deconcerta este antonim cu: a) a liniști; b) a ține un concert; c) a anula un
concert; d) a zăpăci, a aiuri.
40. În fraza: Când mă gândesc la examene e ca și când aș fi bolnav., propozițiile
subordonate sunt, în ordine: a) temporală, temporală; b) subiectivă, predicativă;
c) temporală, predicativă; d) subiectivă, modală.
Nr.
întreb.
a b c d
1 - - -
2 - - -
41. Alegeți seria care conține numai cuvinte derivate cu sufix: a) copleșitor, a
zdrăngăni, costisitor, mulțime; b) vedere, medicină, dermatolog, a împlini;
c) sănătos, depărtare, vermicid, a se îndrepta; d) bucuros, verzui, concetățean,
plutitor.
42. Există triftongi în toată seria următoare de cuvinte: a) vioaie, pleoapă, șchioapă,
vioară; b) mioară, suiai, ghionoaie, ce-au(zis); c) cafegioaică, veneai, tigroaică,
chiuiai; d) ploioasă, ploaie, chioară, ei.
43. Alegeți gruparea care conține numai adjective invariabile: a) roz, ferice, ecru,
cumsecade, eficace; b) bleumarin, mare, crem, motrice, gri; c) mov, verde, bleu,
perspicace, maro; d) grena, bej, lila, limpede, vernil.
44. Indică interpretarea corectă pentru cuvintele subliniate din enunțul următor: A
plecat de acasă înaintea mea.: a) prepoziție + pronume posesiv în genitiv;
b) prepoziție + adjectiv posesiv în acuzativ; c) adverb + pronume personal în
genitiv; d) adverb + pronume posesiv în acuzativ.
45. În enunțul: Ce puternic era - gândi ea., cuvântul ce este: a) pronume relativ/
complement circumstanțial de mod; b) adverb de timp/ complement circumstanțial
de timp; c) adverb de mod/ complement circumstanțial de mod; d) adverb de mod/
nume predicativ.
46. Expresia a fi în săptămâna oarbă înseamnă: a) a lenevi; b) a dormi; c) a se
căsători; d) a se îndrăgosti.
47. Între propozițiile din fraza Muntele, că-i munte, și tot are doruri multe, se stabilește
un raport de: a) coordonare copulativă; b) coordonare adversativă; c) coordonare
prin juxtapunere; d) subordonare.
48. Structura subliniată în enunțul: Propunerea lui de trei ori la rând pentru salariu
diferențiat ne-a cam intrigat., este: a) numeral adverbial cu valoare adjectivală /
atribut adjectival; b) numeral adverbial/ atribut adverbial; c) numeral adverbial/
complement circumstanțial de mod; d) numeral adverbial/ complement
circumstanțial de timp.
49. Prin contragerea subordonatei din fraza Am ajuns mai devreme în locul unde miam
dorit., se obține un: a) atribut; b) complement circumstanțial de loc;
c) complement circumstanțial de timp; d) nume predicativ.
50. Alegeți varianta care conține cuvinte în interiorul cărora se găsesc hiaturi: a) ideal,
impermeabil, miercuri, alee; b) aerian, crea, pâine, zootehnie, leac. c) aeroport,
impermeabil, cereale, alcool, menuet; d) perpetuez, poem, ființă, câine, menuet.
51. Stabilește numărul propozițiilor din fraza: Ceea ce hotărâsem era să ne străduim a
depăși greutățile înainte de a se ivi altele noi.: a) două; b) trei; c) patru; d) cinci.
52. Alegeți varianta care conține cuvinte scrise corect: a) rău-platnic, răuvoitor,
bunăvoință, bună-credință; b) rău platnic, răuvoitor, bună voință, bună-credință;
c) rău platnic, rău voitor, bunăvoință, bună credință; d) rău-platnic, răuvoitor, bună
voință, bună credință.
53. În fraza: I-a ieșit înainte ca să-i dea ajutor la transportul bagajelor, predicatele sunt
exprimate prin: a) locuțiuni verbale; b) verbe copulative și nume predicative;
c) verbe predicative impersonale; d) verbe predicative personale.
54. Alegeți seria ce cuprinde numai cuvinte polisemantice: a) docil, glacial, bacterie;
b) dogmatic, glorios, a micșora; c) exemplar, legalitate, incapabil; d) des, dulce, a
intra.
55. Alegeți varianta corectă de despărțire a cuvintelor în silabe: a) con-ven-țio-nal, decep-
țio-nat, con-si-li-er, punct-u-a-ți-e; b) con-ven-ți-o-nal, de-cep-ți-o-nat, con-si-lier,
punc-tu-a-ție; c) con-ven-ți-o-nal, de-cep-ți-o-nat, con-si-li-er, punc-tu-a-ți-e;
d) con-ven-țio-nal, de-cep-țio-nat, con-si-lier, pun-ctu-a-ți-e.
56. Indicați situația în care cuvântul negreșit este adverb predicativ: a) Veți fi citit
negreșit cartea. b) Negreșit veți fi citit cartea. c) Negreșit că veți fi citit cartea.
d) Va veni mâine negreșit.
57. În fraza: O să-i pară rău că n-a venit, propoziția subordonată este: a) subiectivă;
b) completivă indirectă; c) completivă directă; d) circumstanțială de cauză.
58. Substantive defective de singular se află în grupa: a) pomi, cui, oi; b) zori, ochelari,
grâu; c) câlți, aur, fier; d) zurgălăi, spaghete, șale.
59. În structura: Spre sfârșitul lui decembrie a fost un frig nemaipomenit., cuvântul
subliniat este: a) articol posesiv genitival/ fără funcție sintactică; b) articol hotărât
proclitic/ fără funcție sintactică; c) pronume personal, caz genitiv/ atribut
pronominal genitival; d) articol nehotărât.
60. Structura subliniată din enunțul: Cărțile pe care îți place să le citești se află pe
primul raft al bibliotecii., a) atribut adjectival; b) atribut pronominal; c) complement
direct; d) subiect.
II. LIMBA ENGLEZĂ
61. Don’t disturb me at noon. I ... . a) will have slept; b) will be sleeping; c) sleep;
d) will sleep.
62. Their office is in a skyscraper, on ... a) floor 21; b) the 21th floor; c) the 21st floor;
d) the 21nd floor.
63. Today’s weather forecast is ... than yesterday. a) worse; b) worser; c) more bad;
d) badder.
64. It usually ... grandmother a long time to remember what she wants. a) take;
b) took; c) takes; d) is taking.
65. If I ... the book, I will lend it to you. a) will find; b) would find; c) found; d) find.
66. Where did you get all ... information from? a) these; b) those; c) them; d) this.
67. I ... anywhere so far. a) was never sent; b) have never been sent; c) never sent;
d) has never been sent.
68. Unless you leave for the airport immediately, you ... your flight. a) miss; b) will
miss; c) are missing; d) won’t miss.
69. The classes are over. You ... go home. a) shouldn’t; b) may not; c) shall; d) may.
70. My sister was having breakfast when the telephone ... . a) ringing; b) rang; c) was
ringing; d) has rung.
71. We ... some questions at the interview next week. a) will be asked; b) are asked;
c) have been asked; d) be asking
72. When I saw her she ... a blue dress. a) was wearing; b) used to wear; c) wore;
d) had worn.
73. I was trying to find out what he ... . a) mean; b) are meaning; c) were meaning;
d) meant.
74. Jill ... to bake a cake for the party. a) agree happily; b) happily agreed; c) happy
agreed; d) agreed happy.
75. I’m looking for a ... briefcase. a) leather, Italian, brown; b) Italian, brown, leather;
c) brown, Italian, leather; d) leather, brown, Italian.
76. This is the boy ... father founded the company. a) whom; b) whose; c) who’s;
d) who.
77. They said that the thief ... by the neighbours. a) had been seen; b) has been seen;
c) was seen; d) will be seen.
78. All her grandchildren take advantage ... her generosity. a) for; b) with; c) in; d) of.
79. By the end of the year they ... ten months in the mountains. a) have spent; b) will
have spent; c) are spending; d) will be spending.
80. This is the second time I ... directions to my house. a) have given; b) give; c) am
giving; d) will give.
81. I advised ... early. a) leave; b) him leave; c) him leaving; d) him to leave.
82. He told me that his knowledge of English ... excellent. a) were; b) was; c) has
been; d) have been.
83. That is Tom’s brother, ... you spoke to yesterday. a) that; b) which; c) whom;
d) whose.
84. How long ... here? a) are you waiting; b) do you wait; c) did you wait; d) have you
been waiting.
85. The Browns went cruising on “... Albatross” last summer. a) - ; b) an; c) the; d) a.
86. I can’t speak French. ... a) Neither I; b) neither me; c) Neither I can; d) Neither can
I.
87. There is too ... furniture in my room. a) much; b) a little; c) many; d) few.
88. It is said that birds ... long distances. a) fly; b) are flying; c) have flown; d) have
been flying.
89. He ... done it all by himself, somebody helped him. a) must have; b) would have;
c) shouldn’t have; d) couldn’t have.
90. The police wouldn’t give you a fine if you .... the car there. a) hadn’t parked;
b) wouldn’t park; c) wouldn’t have parked; d) didn’t parked.
Note:
1. – Timp de lucru: 180 minute;
2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este
apreciat cu 1 p.);
3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de
admitere septembrie 2015 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut.
Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”.
5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de
locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se
realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de
bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă).
Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe
ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi
„ADMIS”.

 
Trimiteți un comentariu