miercuri, 6 noiembrie 2013

Prof.Mirela Broasca:Model oficial subiecte bac ,lb. romana 2014,profil real


Ministerul Educa iei Naționale
Centrul Na ional de Evaluare si Examinare
Limba si literatura română Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera voca ională – Toate profilurile (cu excep ia profilului pedagogic)
1
Examenul de bacalaureat na ional 2014
Proba E. a)
Limba si literatura română
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;
Filiera voca ională – Toate profilurile (cu excep ia profilului pedagogic)
Model
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeste următorul text:
Dormi! ... un val de aer umed am adus cu mine-n casă.
Tremurând s-a stins văpaia lumânării de pe masă,
Iar acuma numai ochiul de jăratic din cămin
Licăreste-n umbra dulce, ca o piatră de rubin.
Bate vânt cu ploaie-n geamuri
Si e noapte neagră-afară ...
Plânsul stresinii suspină ca un cântec de vioară
Monoton, soptind povestea unei vremi de mult uitate ...
Nicio rază nu pătrunde prin perdelele lăsate.
Ci-ntunericul prieten stăpânind până departe,
Si de oameni si de patimi fericirea ne-o desparte.
Singur eu veghez în noapte,
Ploaia cântă tot mai tare ...
Si m-apropii, ochii negri să-i deschid cu-o sărutare.
(George Topîrceanu, Singuri)
Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerin e cu privire la text:
1. Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: licărește și singur. 2 puncte
2. Explică rolul cratimei în secvența: Ci-ntunericul prieten. 2 puncte
3. Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul casă. 2 puncte
4. Menționează două mărci lexico-gramaticale ale subiectivită ii prezente în textul dat. 4 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat. 4 puncte
6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic. 4 puncte
7. Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din prima strofă. 4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric. 4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, a doua strofă a textului, prin eviden ierea rela iei dintre ideea poetică si
mijloacele artistice. 4 puncte
Ministerul Educa iei Naționale
Centrul Na ional de Evaluare si Examinare
Limba si literatura română Model
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera voca ională – Toate profilurile (cu excep ia profilului pedagogic)
2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța acțiunilor de protejare a
mediului.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
− să respec i structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor
lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai con inutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii fa ă de
problematica pusă în discu ie, enun area si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate
ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de
punctua ie) si precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezin i particularită,ile de construc,ie a unui
personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui M. Sadoveanu.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la
conflictul/conflictele din textul narativ studiat;
− evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secven e comentate;
− ilustrarea a patru elemente de structură si de compozi ie ale textului narativ studiat, semnificative
pentru construc ia personajului ales (de exemplu: ac iune, conflict, rela ii temporale si spa iale, incipit,
final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);
− sus inerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în
construc ia personajului ales.
Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru con inutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerin ă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilită,i de
analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;
punctua,ia – 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind
numărul de cuvinte – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte
si să dezvolte subiectul propus.
Trimiteți un comentariu