joi, 15 septembrie 2016

Prof. Mirela Broasca: Subiectele lb. ROMANA+ ENGLEZA CAMPINA 2016

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI ROMÂNE
ŞCOALA DE AGENŢI DE POLIŢIE „VASILE LASCĂR” CÂMPINA
COMISIA DE ADMITERE
- sesiunea septembrie 2016 -
VICEPREŞEDINTELE COMISIEI
DE ADMITERE A ŞCOLII
Comisar şef
TĂTARU VIOREL
LUCRARE SCRISĂ
LA DISCIPLINELE LIMBA ROMÂNĂ ŞI LIMBA ENGLEZĂ
VARIANTA 2
Pentru fiecare întrebare a testului de cunoştinţe sunt prevăzute patru variante de răspuns notate cu litere de la a la d; dintre aceste patru variante una şi numai una singură reprezintă răspunsul corect.
Marcaţi cu semnul „X” pe Foaia de răspuns în dreptul numărului întrebării şi a literei corespunzătoare pe care o consideraţi răspuns corect. Celelalte trei spaţii baraţi-le cu câte o linie orizontală în fiecare căsuţă.
Exemplu:
Dacă la corectare se constată că sunt înscrise mai multe semne de „X” în dreptul unei întrebări, sau în aceeaşi căsuţă sunt marcate şi „X” şi „-„ (exemplu: X), răspunsul nu este luat în considerare (este anulat).
De asemenea, pe Foaia de răspuns nu sunt admise ştersături, modificări, adăugiri sau orice alte însemnări care pot produce confuzie în apreciere. La verificarea corectitudinii răspunsurilor, existenţa situaţiilor care induc interpretări asupra variantei de răspuns prezentate, atrage anularea răspunsului respectiv, indiferent dacă – printre însemnele făcute – este marcat şi răspunsul corect.
I. LIMBA ROMÂNĂ
1. Adverbul predicativ se recunoaște în enunțul: a) Poate să ajungă azi.; b) Cu siguranță că n-a ajuns.; c) Sigur că voi ajunge.; d) Desigur că voi ajunge.
2. Cuvântul sagace apare corect utilizat în contextul: a) copil sagace; b) mers sagace; c) atitudine sagace; d) măsură sagace.
3. Pronumele din enunțul: În fața-i nu mai era niciun coleg. este: a) atribut pronominal în genitiv; b) complement circumstanțial de loc în dativ; c) atribut pronominal în dativ; d) complement circumstanțial de loc în genitiv.
4. Conține cuvinte cu diftong seria: a) ninsoare, duceai, luat; b) știa, suia, cheamă; c) seară, iarbă, sărbătoare; d) ceas, ploua, roi.
5. Seria care conține numai omonime totale este: a) bandă, coadă, lin; b) toc, lac, banc; c) duduie, veselă, umbrele; d) dor, mor, toc.
6. În enunțul: Tabloul părea a fi făcut de un pictor talentat., predicatul este: a) nominal: Tabloul părea: b) nominal: părea a fi făcut; c) verbal: părea; d) verbal- a fi făcut.
7. Subordonata din fraza: Mă tem de cine vine mâine. este: a) circumstanțială de cauză; b) circumstanțială de scop; c) completivă directă; d) completivă indirectă.
8. Din seria: copilului acesta al meu, părerile a multor oameni, unei prietene de-a mea, surorile acestea ale băiatului, sunt corecte: a) toate; b) numai I și a III-a; c) numai I și a IV-a; d) numai a III-a și a IV-a.
9. Subordonata completivă directă apare în: a) Mă doare ceea ce îmi spune.; b) A spus tot ce simțea.; c) S-a supărat pe cine l-a insultat.; d) Mă învață ceea ce nu știu.
10. Cuvintele cacofonie - eufonie sunt: a) antonime; b) sinonime; c) paronime; d) omonime.
11. Sinonimul cuvântului bizar este: a) straniu; b) ascuns; c) străin; d) antipatic.
12. Subordonata din fraza: Mai rămânea să aducă tabloul. este: a) completivă directă; b) subiectivă; c) predicativă; d) circumstanțială de scop.
13. Există două predicate verbale în: a) A fost chemat și certat.; b) Nu e greu a înțelege și a scrie.; c) Nu e bine când ți-e lene.; d) Ești frumos și deștept!
14. Seria cuvintelor scrise corect este: a) excalada, escava, escrescență; b) escalada, excava, excrescență; c) escalada, escava, excrescență; d) excalada, excava, escrescență.
15. În fraza: E prea supărat să mai vină. există o subordonată: a) circumstanțială consecutivă; b) circumstanțială de cauză; c) completivă indirectă; d) circumstanțială de scop.
16. Adjectivul în cazul nominativ apare în enunțul: a) Vinovatul era tăcut.; b) Acestui copil deștept îi place și fotbalul.; c) Niciunui vecin cumsecade nu-i convine zgomotul.; d) Au adus ieri cartea promisă.
17. Cuvântul subliniat din enunțul: Haideți cu noi în oraș! este: a) verb la imperativ; b) verb la indicativ prezent; c) interjecție predicativă; d) interjecție onomatopeică.
18. În fraza: Du-te de te culcă! apare o subordonată: a) completivă indirectă; b) circumstanțială de scop; c) circumstanțială de loc; d) circumstanțială de cauză.
19. În enunțul: Spună cine ce-ar avea chef!, există: a) subiectivă introdusă prin pronume relativ simplu; b) subiectivă introdusă prin pronume relativ compus; c) completivă directă introdusă prin pronume nehotărât; d) completivă directă introdusă prin pronume relativ compus.
20. În enunțul: Dragi cetățeni, șoseaua București-Ploiești este blocată în intervalul orar 1200-1400. există: a) numai semne de punctuație; b) trei semne de punctuație și un semn de ortografie; c) două semne de punctuație și un semn de ortografie; d) numai semne de ortografie.
21. Sinonimul neologic al cuvântului mâncăcios este: a) pofticios; b) vorace; c) nesătul; d) gurmand.
22. Numeralul din enunțul: Este mai bun decât al doilea. este: a) complement circumstanțial de mod; b) complement indirect; c) atribut substantival; d) nume predicativ.
23. Verbul din structura: Gândindu-se mai bine ... este: a) verb predicativ, diateza reflexivă; b) verb nepredicativ, diateza reflexivă; c) verb predicativ, diateza activă; d) verb nepredicativ, diateza activă.
24. Numeralul din enunțul: Anul 2016 este anul în care voi reuși. este: a) numeral cardinal propriu-zis simplu; b) numeral cardinal propriu-zis cu valoare substantivală; c) numeral cardinal propriu-zis cu valoare adjectivală; d) numeral cardinal propriu-zis cu valoare adverbială.
25. Subiectul subînțeles se recunoaște în: a) Nu venise atunci la noi.; b) Mă doare ce s-a întâmplat.; c) Ascultați măcar o dată!; d) A anunțat la radio scumpirea alimentelor.
26. În enunțul: Dacă nu vine este ca să mă enerveze., subordonatele sunt: a) subiectivă, circumstanțială de scop; b) circumstanțială condițională, circumstanțială de scop; c) subiectivă, predicativă; d) circumstanțială condițională, predicativă.
27. Cuvântul ce din enunțul: Te-ai gândit ce mult timp ai irosit? este: a) pronume interogativ; b) pronume relativ; c) adverb relativ; d) adverb interogativ.
28. Sinonimul cuvântului afabil este: a) amabil; b) moale; c) afectat; d) încrezut.
29. În enunțul: Am fost la pescuit., există: a) nume predicativ; b) complement indirect; c) complement circumstanțial de loc; d) complement circumstanțial de scop.
30. Seria substantivelor invariabile este: a) linge-blide, coate-goale, zgârie-brânză; b) fasole, lapte, mazăre; c) câlți, zori, tăieței; d) mass-media, addenda, miscellanea.
31. Cuvântul adagiu este corect utilizat în: a) A cerut un adagiu la salariu.; b) N-am înțeles sensul acestui adagiu.; c) Adagiul executat de muzician a impresionat.; d) Este necesar un adagiu pentru a completa lucrarea.
32. Seria formelor verbale corecte de imperativ este: a) fă! nu face!, du-te!, nu te du!; b) fă!, nu fă!, du-te!, nu te duce!; c) fă!, nu face!, du-te!, nu te duce!; d) fă!, nu fă!, du-te!, nu te du!.
33. Sunt numai adjective invariabile în seria: a) vioi, ferice, dulce; b) mov, vernil, precoce; c) iute, alb, roz; d) perspicace, vorace, rapace.
34. Cuvântul subliniat din enunțul: Tabloul este al cui l-a adus.este: a) nume predicativ în genitiv; b) complement indirect în genitiv; c) subiect în genitiv; d) complement direct în genitiv.
35. Apare o locuțiune prepozițională care impune cazul acuzativ în enunțul: a) A luat de pe masă toate florile.; b) Nu are secrete față de noi.; c) De-a lungul râului au crescut sălcii.; d) Pădurea de după deal este întinsă.
36. Substantivul cu funcție de complement direct se recunoaște în enunțul: a) Mă afectează indiferența sa.; b) Contează pe prietenii săi.; c) A cerut multe informații.; d) Este cunoscută această opinie.
37. Seria adjectivelor scrise corect este: a) bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, binevoitor; b) binecrescut, binecunoscut, binevenit, binevoitor; c) binecrescut, binecunoscut, bine-venit, binevoitor; d) bine-crescut, bine-cunoscut, bine-venit, bine-voitor.
38. Sunt derivate cu sufix augmentativ toate cuvintele din seria: a) lungan, mesean, băiețoi; b) pietroi, zăvoi, vrăbioi; c) băiețoi, frunzuliță, căscioară; d) măturoi, băiețandru, căsoaie.
39. În enunțul: Deși bolnav, a venit totuși în momentul când a fost chemat, există: a) o singură subordonată - circumstanțială concesivă; b) o singură subordonată - circumstanțială de timp; c) o singură subordonată - atributivă; d) două subordonate - circumstanțială concesivă și atributivă.
40. Subordonata din fraza: Unde ar fi învățat mai mult, ar fi reușit., este: a) circumstanțială de timp; b) circumstanțială condițională; c) circumstanțială de cauză; d) circumstanțială de loc.
41. Aparțin masei vocabularului toate cuvintele din seria: a) pom, somn, auz; b) ipoteză, deces, contagios; c) vedere, cauză, aur; d) copil, părere, afacere.
42. Cuvintele din seria: prezice, străbun, hipotensiune, relua sunt obținute prin: a) compunere; b) derivare cu sufix; c) derivare cu prefix; d) conversiune.
43. În cuvântul funcționar există: a) diftong; b) triftong; c) hiat; d) trei vocale.44. Seria care cuprinde numai cuvinte compuse este: a) despre, hidrofor, astfel; b) (a) desface, (a) relua, inadecvat; c) bunăvoință, în fața, ignifug; d) coate-goale, prim-plan, nepotrivit.
45. În fraza: Și să mă rogi, eu nu revin la cei care m-au gonit din locurile unde am copilărit., propozițiile sunt, în ordinea predicatelor: a) circumstanțială concesivă, principală, atributivă, atributivă; b) circumstanțială de cauză, principală, circumstanțială de loc, circumstanțială de loc; c) circumstanțială concesivă, principală, completivă indirectă, circumstanțială de loc; d) circumstanțială condițională, principală, atributivă, circumstanțială de loc.
46. Substantivul propriu din enunțul: Am venit să dau examen în orașul Câmpina. este: a) atribut substantival apozițional în nominativ; b) atribut substantival apozițional în acuzativ; c) complement circumstanțial de loc în acuzativ; d) atribut substantival prepozițional în acuzativ.
47. Seria în care ambele variante de despărțire în silabe sunt corecte este: a) a-nal-fa-bet/ an-al-fa-bet; b) aus-cul-ta-re/ a-us-cul-ta-re; c) aug-men-ta/ a-ug-men-ta; d) co-niac/ co-ni-ac.
48. Seria care cuprinde numai cuvinte din aceeași familie lexicală este: a) floricică, florar, florilegiu; b) florărie, floricultură, floretă; c) florăreasă, floricea, florărie; d) floră, florilegiu, florar.
49. În cuvântul ghiocel apar: a) 7 litere și 7 sunete; b) 7 litere și 5 sunete; c) 7 litere și 6 sunete; d) 7 litere și 3 sunete.
50. Apar triftongi în toate cuvintele din seria: a) vedeai, ei, lăcrămioară; b) chinuiai, subsuoară, vioară; c) tăieței, vegheau, leoarcă, d) seu, duelează, inimioară.
51. Cuvântul subliniat din enunțul: Părerea a doi dintre ei era alta. este: a) articol posesiv-genitival; b) articol demonstrativ; c) prepoziție care impune cazul genitiv; d) prepoziție care impune cazul acuzativ.
52. Apare o locuțiune conjuncțională în enunțul: a) A plecat devreme ca să câștige timp.; b) Nu vine azi, pentru că are alte planuri.; c) În ipoteza că nu ajunge, plecăm fără el.; d) Din cauza faptului că a mințit, a fost pedepsit.
53. Sensul locuțiunii adjectivale cu dare de mână este: a) darnic; b) mărinimos; c) înstărit; d) agitat.
54. În enunțul: Am aflat ce planuri trebuie să fac., cuvântul subliniat este: a) subiect în nominativ; b) atribut adjectival în acuzativ; c) atribut adjectival în nominativ; d) complement direct în acuzativ.
55. Cuvântul câștigătorilor din enunțul: Acordarea de premii câștigătorilor a fost amânată. este: a) complement indirect în dativ; b) atribut substantival în genitiv; c) complement indirect în genitiv; d) atribut substantival în dativ.
56. Seria care cuprinde numai cuvinte derivate cu sufix este: a) muncitor, frățește, osos; b) hidrofil, anglofob, erbicid; c) castor, praznic, tetraedru; d) reda, desface, preceda.
57. Din seria: aniversare a 10 ani, hit de succes, iluzie deșartă, temelia fundamentală sunt pleonasme: a) al II-lea și al III-lea; b) I și al II-lea; c) al III-lea și al IV-lea; d) toate.
58. Substantivul însoțit de prepoziție din enunțul: Oamenii din satul acesta sunt foarte harnici. este: a) complement circumstanțial de loc în acuzativ; b) atribut substantival prepozițional în acuzativ; c) atribut substantival apozițional în acuzativ; d) atribut substantival în nominativ.
59. Conversiunea se recunoaște în: a) N-am întâlnit un copil ca el.; b) Nu-l știe pe copilul care a venit.; c) Al cui frate este el?; d) Părerea ta mă uimește.
60. Este corectă despărțirea în silabe a cuvintelor din seria: a) pă-străv, dez-echi-li-bra, to-a-le-tă; b) ca-u-țiu-ne, ca-nion, a-xă; c) des-pre, lu-ci-u, le-oar-că; d) ab-stract, coa-fa, ex-cla-ma.
II. LIMBA ENGLEZĂ
61. He ... done it all by himself, somebody helped him. a) must have; b) would have; c) shouldn’t have; d) couldn’t have.
62. If you ... me, I might have forgotten. a) didn’t remind; b) hadn’t reminded; c) wouldn’t remind; d) wouldn’t have reminded.
63. She told me she ... me know as soon as she ... the money. a) will let/ has got; b) would let/ had got; c) would let/ would have got; d) will let/ will have got.
64. Don’t disturb the priest. He ... his prayers now. a) is talking; b) tells; c) speaks; d) is saying.
65. By next Sunday, my father ... a whole month without smoking a cigarette. a) has been going; b) has gone; c) will go; d) will have gone.
66. I must feed my ... cats today. a) friends mother’s; b) friend’s mothers’; c) friend’s mother; d) friend’s mother’s.
67. We ... to the station when it began to rain. a) walked; b) are walking; c) were walking; d) was walking.
68. My husband works too ... . I wish he ... his job. a) hard/ had loved; b) hardly/ loved; c) hard/ would change; d) hardly/ changed.
69. They asked the tourist how long he ... to stay in the country. a) is going; b) goes; c) went; d) was going.
70. We saw ... in the mirror. a) ourself; b) ourselves; c) ourselfs; d) ourselfes.
71. If you ... see him, tell him to phone me. a) would; b) might; c) should; d) will.
72. If you accept to do that for me, I’ll pay you ... . a) three times; b) in threes; c) threefold; d) third times.
73. There is too ... furniture in my room. a) much; b) many; c) few; d) a lot.
74. He isn’t allowed ... at home. a) smoke; b) smoking; c) to smoke; d) to smoking.
75. They insisted on ... the party at midnight. a) beginning; b) we begin; c) to begin; d) begin.
76. It’s time you ... up your mind about what you are going to do with your life. a) have made; b) made; c) make; d) had made.
77. They haven’t seen each other ... . a) late; b) lastly; c) lately; d) later.
78. Unless you ... him, he will not help you. a) won’t ask; b) don’t ask; c) ask; d) would ask.
79. When you ... this book, will you lend it to me? a) will read; b) will have read; c) will be reading; d) have read.
80. You will help us, ... ? a) don’t you; b) you will; c) won’t you; d) you will not.
81. If you ... to me, you wouldn’t be in this situation now. a) listen; b) will listen; c) would listen; d) had listened.
82. How often ... elections in your country? a) you have; b) have you; c) do you have; d) had you got.
83. He was stabbed ... a knife. a) by; b) from; c) with; d) of.
84. ... this sort of work before? a) Have you ever done; b) Will you do; c) Had you ever done; d) What have you done.
85. When we arrived, the party ... . a) already has begun; b) already began; c) begun; d) had already begun.
86. ... is an interesting field of science. a) Acoustic; b) Acoustices; c) Acoustics; d) Acousticks.
87. Jack ... here for three years, from 2012 to 2015. a) worked; b) has worked; c) have worked; d) works.
88. How many ... have you got lately? a) informations; b) information; c) pieces of information; d) pieces of informations.
89. Neither he nor his sister is a quiet child. ... are naughty. a) Each; b) All; c) Both; d) None.
90. If it ... for the fog, the plane could have landed. a) wasn’t; b) weren’t; c) wouldn’t be; d) hadn’t been.
Note:
1. – Timp de lucru: 180 minute;
2. – Punctajul maxim al lucrării scrise: 90 de puncte – (fiecare răspuns corect este apreciat cu 1 p.);
3. – Admiterea se face în limita numărului de locuri aprobat pentru sesiunea de admitere septembrie 2016 – în ordinea strict descrescătoare a punctajului obţinut. Punctajul de admitere nu poate fi inferior unei valori cumulate de 40 de puncte;
4. – Aprecierea probei se face prin calificativul „ADMIS” / „Neadmis”.
5. – În cazul existenţei pe ultimul loc care asigură admiterea în limita numărului de locuri scos la concurs a mai multor candidaţi cu punctaje egale, departajarea lor se realizează folosind, în ordine, următoarele criterii:
a) media generală obţinută la examenul de bacalaureat;
b) media generală a anilor de şcolaritate din perioada învăţământului liceal;
c) nota obţinută la „Limba şi literatura română” din cadrul examenului de bacalaureat (media notelor obţinute la proba orală şi proba scrisă).
Dacă şi după aplicarea succesivă a celor trei criterii menţionate, candidaţii de pe ultimul loc care asigură admiterea nu pot fi departajaţi, atunci toţi aceştia sunt declaraţi „ADMIS”.
Trimiteți un comentariu