vineri, 25 iulie 2014

Prof. Mirela Broasca: Recomandări privind identificarea /sesizarea semnificaţiei / mesajului unei opera liriceRecomandări   privind  identificarea /sesizarea  semnificaţiei / mesajului  unei opera  lirice

1 Citeşte    cu atenţie şi integral  poezia.
2. Identifică acele combinaţii neobişnuite de cuvinte şi încearcă să-ţi explici ce a vrut scriitorul să   sugereze  cu ajutorul lor.
 3.Identifică  tema - despre ce e vorba, la modul general:
·    Teme posibile:
dragoste  (  maternă,  filială,  faţă de o persoană de sex opus,   împlinită,   pierdută, trecută,  dorită,  visată,  imposibilă, posibilă aşteptată   etc);   natură  (terestră -regnul vegetal, animal, mineral-, cosmică,  impunătoare,   calmă,  dezlănţuită, prietenoasă,  rece, potrivnică omului,   ciudată, familiară,  intimă, plină de viaţă,    pustiită etc.);  trecerea timpului (   bătrîneţe, copilăria care a trecut,)  creaţia  (  poet şi poezie,   forţa  sau slăbiciunea cuvintelor,  inspiraţia,    izolarea poetului/ scriitorului  în sfera ideilor,  religie (  relaţia omului cu Dumnezeu ), istorie, viaţa socială;  viaţa micilor  vieţuitoare; bucuria jocului;.
Tema se identifică   prin recunoaşterea câmpurilor lexicale dominante: dacă întâlnim foarte multe cuvinte din câmpul lexical al naturii  este probabil  că va fi vorba despre  o descriere de natură, prin care poetul îşi exprimă o stare sufletească prilejuită de contemplarea unui peisaj.
De multe ori însă , apariţia unor elemente  de natură urmăreşte sugerarea unor idei care depăşesc simpla descriere.  Peisajele, natura, pot deveni simple pretexte pentru a vorbi despre  iubire, creaţie, relaţia omului cu timpul,  cu istoria etc. Nu este lipsit de importanţă   nici raportul care se stabileşte între  universul uman şi  cel al naturii : absenţa / prezenţa omului  în peisaj.
În poezie pot apărea mai multe câmpuri lexicale; observaţi  relaţiile care se stabilesc între ele: opoziţii / echivalenţe/ intersectii. Posibile opoziţii : mişcare / nemişcare ; ardoarea  trăirii  / încremenire etc.

 Indicii:
·    repetiţiile ;
·    cuvintele cheie;
·    titlul poeziei;
·    începutul  şi sfârşitul ei;
·    folosirea unor cuvinte cu valoare de simbol
Nu trebuie să uitaţi că în literatură,  şi mai ales în poezie,  cuvintele nu sunt folosite cu sensul lor propriu;  intrând în combinaţii cu alte cuvinte, ele  pot  exprimă altceva.

4.Stabileşte  care este  atitudinea  poetului faţă de tema prezentată: admiraţie, tristeţe, neîncredere, ironie, sarcasm, tandreţe, respingere, satisfacţie, surprindere faţă de afirmaţia cuiva, desconsiderare, nemulţumire, avertizare etc.
5. Identifică  stările  sufleteşti,  sentimentele  pe care le degajă  poezia. Pentru  recunoaşterea acestora, fii atent la  adjectivele  şi substantivele abstracte folosite, precum şi la unele verbe care exprimă stări.
§      Stări lirice: melancolia, detaşarea, meditaţia, contemplarea  naturii, admiraţia,  resemnarea,
anticiparea  unei bucurii, împăcarea,  revolta,  neliniştea, comuniunea.
plăcerea, dezgustul,  dezapobarea, satisfacţia răutăcioasă, indignarea,  nemulţumirea, reproşul etc.
6.Stabileşte  atmosfera  care se  degajă din poezie; familiară /stranie/ monotonă, apăsătoare/ feerică/  tensionată /meditativă etc.
Indicii importante oferă  prezenţa unor adjective sau a unor substantive din câmpul lexical al culorilor şi al stărilor sufleteşti.

Atenţie !  Organizează-ţi   compunerea în funcţie de reperele date !


Exprimarea opiniei:

schema:
Varianta 1. În  situaţia în care se poate descifra uşor tema poeziei:

În opinia mea  ( După părerea mea, Eu cred că  etc)  ,  poezia ....  prezintă   în chip plastic un peisaj / o meditaţie despre timp/  despre  creaţie / despre  puterea iubirii ( sau despre  cât de trecătoare este ea),  despre copilărie / despre  bătrâneţe /  despre universul micilor vieţuitoare  despre  ......etc. Un argument în sprijinul  afirmaţiei mele  îl reprezintă  prezenţa unui număr mare de cuvinte din  câmpul lexical al...., cum ar fi   „...”, „  ...”etc.
( Ceea ce mă determină să fac această afirmaţie, este în  primul rând  prezenţa unui număr mare de cuvinte din câmpul lexical al........).
Un rol important în  sesizarea semnificaţiei acestui text îl au figurile de stil şi imaginile poetice.  Spre ilustrare,  putem  cita  personificarea / epitetul/ inversiunea/ etc  care  sugerează.....( Se vor comenta  figuri de stil, în strânsă legătură cu afirmaţiile făcute mai înainte.)
De asemenea, imaginile vizuale/auditive/olfactive / dinamice  precum ... contribuie la conturarea unei  atmosfere  calme/ tensionate/ melancolice/ neliniştitoare / apăsătoare/  optimistă/ gravă / sumbră / feerică/ armonioase. ( Se vor comenta imagini poetice)
În concluzie, putem afirma  că această poezie ne vorbeşte , într-un limbaj sugestiv despre un peisaj surprins în timpul ..../, despre un peisaj  care trezeşte  pace/ nelinişte etc;  despre   puterea şi frumuseţea artei / a trudei  pe care aceasta o presupune;/ despre ......( concluzia va  dezvolta ideea de început ).

Varianta 2.
Ca orice operă literară, şi mai ales ca orice  text liric,  mesajul   cuprinde referiri la sentimente şi stări sufleteşti.
După  părerea mea, în acest text,  sentimentele  transmise sunt de  încântare/ tristeţe/ admiraţie/ disperare/ bucurie/ nostalgie/ uimire /compasiune / tensiune/ bucurie, aşteptare/  înfrigurare/ îndoială / plăcere/ dezgust/ dezaprobare/ satisfacţie/ indignare, nemulţumire/ reproş  etc. faţă de... . Impresia aceasta  se susţine şi la o lectură  mai atentă a poeziei, datorită prezenţei unor cuvinte precum... / a unor verbe la timpul trecut / viitor etc care sugerează....
 Poetul a ales ca mod de expunere pentru  exprimarea acestor sentimente, a stărilor sufleteşti  descrierea/ monologul/ falsul dialog , ceea ce se reflectă  în  folosirea unui număr mare de adjective şi substantive / substantive în  vocativ,  propoziţii exclamative / interogative cum ar fi...De asemenea ,  modul de organizare al versurilor  contribuie la  realizarea unei atmosfere de... care este amplificată  de prezenţa   epitetului, inversiunii etc.
Un rol important în  sesizarea semnificaţiei acestui text îl au figurile de stil şi imaginile poetice. Spre ilustrare,  putem  cita  personificarea / epitetul/ inversiunea/ metafora  etc  care  sugerează.....( Se vor comenta  figuri de stil, în strânsă legătură cu afirmaţiile făcute mai înainte.)
De asemenea, imaginile vizuale/auditive/olfactive / dinamice  precum.... contribuie la conturarea unei  atmosfere  calme/ tensionate/ melancolice/ neliniştitoare / apăsătoare/  optimistă/ gravă / sumbră / feerică/ armonioase etc.( Se vor comenta imagini poetice).
În concluzie,   putem afirma că  poezia reuşeşte să  ne emoţioneze prin sentimentele  de  ...... pe care le degajă / prin felul cum  prezintă .......

 Trimiteți un comentariu