marți, 4 iunie 2013

Prof. Mirela Broasca-Model subiect limba romana bac 2013(partea a doua modificata)


Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului si Sportului
Centrul NaŃional de Evaluare i Examinare
Probă scrisă
                                                         Limba si literatura română
MODEL
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaŃională – toate profilurile, cu exceptia profilului pedagogic)
Examenul de bacalaureat national 2013 Limba si literatura română Proba E. a)
Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică;

Filiera vocatională – Toate profilurile (cu exceptia profilului pedagogic)

MODEL
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Citeste următorul text:

’Am palida tristetă a apelor ce plâng
Pe jgheabul clar si rece al albelor fântâni
Sculptate-n întuneric de mesterele mâini.
Am palida tristetă a apelor ce plâng.

Pe fata blondei unde încet si trist s-abate,
Ca umbra unor aripi, o doină din bătrâni,
Ce cade ca un freamăt al codrilor păgâni
În care mor legende si vise depărtate.

Pe marmora cea rece se lasă un amurg
De toamnă-ntârziată ca negura pe vale,
si sufletul se plânge pribeag pe vechea cale,
Iar lacrimi, calde lacrimi, ca roua-n seară curg.

Adâncul întuneric se-ntinde ca-ntr-un vis,
si nicio licărire în zare nu se-arată
Vestind speranta pală ce turbură si-mbată.
Fântâna e o noapte, tăcerea un abis.

                                                        (Stefan Petică, Când viorile tăcură– XIV)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinŃe cu privire la text:
1. Numeste câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: pribeag si licărire
.(2 puncte)
2. Explică rolul cratimei în secventa: toamnă-ntârziată (2 puncte)
3. Construieste un enunt în care să folosesti o locutiune/expresie care să contină substantivul
Suflet   (2 puncte)
4. Transcrie două cuvinte din text a căror formă reprezintă abatere de la normele actuale ale limbii literare. 4 puncte
5. Precizează două motive literare identificate în textul dat.
4 puncte
6. Selectează două secvente din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.
4 puncte
7. Prezintă semnificatia a două figuri de stil diferite din ultima strofă.
4 puncte
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.
4 puncte
9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte (sase–zece rânduri), primele două strofe ale textului,
evidentiind două trăsături ale simbolismului.
4 puncte


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte (15 – 30 de rânduri) despre
modul în care familia influentează tinerii în alegerea unei profesii.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie
: − să respecti structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte
− să ai continutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii fată
de problematica pusă în discutie, enuntarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente
adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte
− să respecti normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie) si limitele de spatiu
indicate. 6 puncte


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinti relatia dintre două personaje dintr-un roman interbelic studiat.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul interbelic studiat;
− evidentierea, prin două episoade/citate/secvente comentate, a modului în care evoluează
relatia dintre cele două personaje;
− ilustrarea a patru elemente de structură si de compozitie ale romanului interbelic studiat, semnificative pentru analiza relatiei dintre cele două personaje (de exemplu: actiune, conflict,
relatii temporale si spatiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre
stilistice, limbajul personajelor etc.);
− sustinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului interbelic studiat se
reflectă în evolutia relatiei dintre cele două personaje. 
Trimiteți un comentariu