marți, 18 iunie 2013

Prof. Mirela Broasca:Simularea probei scrise la lb. romana-BAC
SIMULAREA PROBEI SCRISE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
BACALAUREAT 2013
  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 p din oficiu.
  • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I     (30 p)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:
      „Suflete, prund de păcate,
 eşti nimic şi eşti de toate.
 Roata stelelor e-n tine
 şi o lume de jivine.
 Eşti nimic şi eşti de toate:
 aer, păsări călătoare,
 fum şi vatră, vremi trecute
 si pământuri viitoare.
 Drumul tău nu e-n afară,
 căile-s în tine însuţi.
 Iară cerul tau se naşte
 ca o lacrimă din plânsu-ţi.”
                                                         (Lucian Blaga Suflete, prund  de păcate)


1. Precizaţi  rolul virgulelor din primul vers.  2 p
2. Prezentaţi sensul contextual pentru cuvântul cerul         2 p
3. Scrieţi  expresii / locuţiuni care să conţină substantivul fum . 2p
4.  Exemplificaţi două mărci diferite ale eului liric prezente în textul dat. 4 p
5. Notaţi  două teme/motive literare din poezía citată. 4 p
6. Precizaţi valoarea expresivă a utilizării persoanei a doua  în textul dat. 4 p
7. Explicaţi  două figuri de stil  din poezia dată.4 p
8. Interpretaţi semnificaţia titlului, în raport cu textul dat.4  p
9. Comentaţi poezia, având în vedere relaţia dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 p
SUBIECTUL al II-lea (30p)
Scrie un text de tip argumentativ, de 150 - 300 de cuvinte, despre rolul educaţiei  în viaţa tinerilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 p
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;    18 p
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie).                                                                                                                                              6p
SUBIECTUL al III-lea (30 p)
Redactează un eseu de 2 – 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume reflectată într-una din nuvelele studiate, din creaţia lui Mihai Eminescu, I.L. Caragiale sau Ioan Slavici.
               În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
·        evidenţierea a două caracteristici ale nuvelei regăsite în textul pentru care ai optat;
·        prezentarea, prin referire la nuvela studiată, a trei elemente de structură ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale si spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, construcţia personajului, modalităţi decaracterizare etc.);
·        ilustrarea relaţiilor dintre două personaje, prin care se evidenţiază viziunea despre lume în nuvela studiată;
·         susţinerea unui punct de vedere personal despre modul în care se reflectă în text viziunea despre lume a autorului/ a unuia dintre personajele pentru care ai optat.
       Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 p (câte 4 p pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 p (organizarea ideilor în scris - 3 p; utilizarea limbii literare -3p; abilităţi de analiză şi de argumentare - 3 p; ortografia - 2 p; punctuaţia - 2 puncte;aşezare în pagină, lizibilitatea - 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.
 Fotografie
Trimiteți un comentariu