marți, 18 iunie 2013

Prof.Mirela Broasca:SIMULAREA PROBEI SCRISE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ BACALAUREAT 2013
Fotografie 

SIMULAREA PROBEI SCRISE LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
BACALAUREAT 2013
  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 p din oficiu.
  • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
SUBIECTUL I     (30 p)
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:
     


În munţi cu creştetele sure, din albă inimă de stâncă
S-a plămădit în taină lacul, şi din prăpastia adâncă
A biruit în drum pământul. Pe veci în matcă nestatornic,
El creşte azi şi creşte mâne, de cer şi de lumină dornic.

Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă
Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă,
Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare.
Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!
Când razele nepotolite sărută faţa undei clare,
Înfiorată, spuma albă prelung şi pătimaş tresare,
Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri,
Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri…
 
Aşa-i iubirea mea, asemeni acestei largi cetăţi de unde,
Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde,
Cu vifore şi curcubeie, cu valuri lung clocotitoare,
Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare!

                      (Octavian Goga, Iubirea mea)1. Precizează sensul din contextual al cuvintelor: amar şi valvârtej. 2 p
2. Prezintă rolul cratimei în structura : „să-i vie”.         2 p
3. Scrie  expresii / locuţiuni care să conţină substantivul inimă . 2p
4. Transcrie din text , o structură lexicală cu valoarea unei personificări.. 4 p
5. Notează două teme/motive literare din poezía citată. 4 p
6. Precizează două funcţii ale comunicării evidenţiate în textul dat.4 p
7. Explică semnificaţia unei figuri de stil  din prima strofă a poeziei date..4 p
8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4  p
9. Comentează, în 6-10 rânduri,  ultima strofă a poeziei date. 4 p
SUBIECTUL al II-lea (30p)
Scrie un text de tip argumentativ, de 150 - 300 de cuvinte, despre rolul părinţilor în educaţia tinerilor.
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 p
- să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;    18 p
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie).                                                                                                                                              6p
SUBIECTUL al III-lea (30 p)
Scrie un eseu de 2 – 3 pagini, despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui
text dramatic studiat, aparţinând lui I. L. Caragiale.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele
repere:
- prezentarea a patru elemente ale textului ales, semnificative pentru construcţia personajelor alese
(de exemplu: acţiune, intrigă, conflict, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, modalităţi
de caracterizare, limbajul personajelor etc.);
- evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează,
a statutului lor social, psihologic, moral etc.;
- relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la
două scene/ secvenţe ale textului alese;
- exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva
situaţiei finale/ a deznodământului.
       Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 p (câte 4 p pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 p (organizarea ideilor în scris - 3 p; utilizarea limbii literare -3p; abilităţi de analiză şi de argumentare - 3 p; ortografia - 2 p; punctuaţia - 2 puncte;aşezare în pagină, lizibilitatea - 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.
Trimiteți un comentariu